Ljosheim bedehus har lang fartstid bak seg og har i over 100 år vært et hjem for kristen virksomhet på Sevland. Også husets statutter har sin historie. Da det i 1958 ble fremmet forslag om både utbygging og å overta huset, ble det også tatt initiativ til å lage nye statutter. HJ Rasmussen, David Trælhaug, Einar Valle, Olaf Nes og Simon Simonsen ble valgt til denne oppgaven. De fant sin mal i statuttene til bedehuset Berøa som var laget av Adolf Bjerkreim og Angus MacKinnon. Ljosheims egne ble vedtatt på "allmannamøte" 27.sept 1959. Noen mindre endringer ble foretatt tidlig på 80-tallet.

Man ønsket fra første stund å være godt forankret i bibelen og tydelig i bekjennelsen, og derfor ble det tatt inn et avsnitt som omhandlet slike ting. Her har vi gjengitt den aktuelle paragrafen og i tillegg ført opp noen utvalgte bibelvers som understreker punktene. Du kan lese alle statuttene her.

 


Ljosheims statutter §3

Til nevnte bruk i §2 kan huset kun benyttes av personer som anerkjenner i tro og liv følgende sannheter i Guds ord:

1. At hele Bibelen, dens 66 bøker, er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord.

 • "Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning." (2.Tim.3:16-17)
 • "Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene." (Apg.24:14)
 • "For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen." (Matt.5:18)

2. At Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske.

 • "For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste." (Jes.9:6)
 • "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet." (Joh.1:14)
 • "Og det må alle bekjenne, - stort er gudsfryktens mysterium: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.". (3.Tim.3:16-17)

3. At Kristi stedfortredende, sonende, forlatende og forløsende død og Hans legemlige oppstandelse fra de døde som Guds segl på Hans fullbrakte verk, er skriftens hovedsannhet, og at et menneskes personlige frelse erholdes kun i kraft av og ved tro på dette frelsesverk.

 • "Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham. (Luk.24:26-27)
 • Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan blfrelst ved." (Apg.4:12)
 • "Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn." (Apg.10:43)

4. At som Faderen og Sønnen er, så er og Den Hellige Ånd, en guddommelig person, Gud Fader, Guds Sønn, Gud Den Hellige Ånd - En Gud.

 • "Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag." (Matt.3:16-17)
 • "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn," Matt.28:19
 • Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!" (2.Kor.13:13)

5. At slik som Kristus kom til verden i kjøt, så skal han annen gang komme i kjøt til frelse for dem som venter på Ham, og at han er den av Gud bestemte dommer over levende og døde.

 • "Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!" (Apg.1:11)
 • "Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham." (Apg.9:27-28)
 • "Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde." (Apg.10:42)

6. At slik som skriften lærer, at en evig herlighet venter dem som tror på Kristus, så lærer den at en evig pine venter dem som forkaster Kristus i vantro.

 • "For har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Joh.3:16)
 • "Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky." (Dan.12:2)
 • "Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort." (Åp.21:4)

7. At om enn en troende, i kraft av Kristi fullbrakte offer, er skyldfri, så er han dog ikke i sin natur syndefri, og kan heller ikke bli det så lenge han er i legemet.

 • "Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset." (Kol.2:14)
 • "Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder." (Pred.7:20)
 • "For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer." (Rom.7:22-23)

8. At Bibelens ord er avsluttet åpenbaring, og at det derfor ikke gis noen som helst profeti som supplement til Guds åpenbarte sannhetsord.

 • "Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen." (Hebr.1:1-2)
 • "For den er jeg blitt en tjener i kraft av det husholderoppdraget Gud har gitt meg for dere: å fullføre Guds ord." (Kol.1:25)
 • "Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og du stå som en løgner!" (Ordsp.30:6)

9.At Den Hellige Ånds dåp er en historisk kjensgjerning som fant sted en gang for alle i begynnelsen av menighetens tidshusholdning, og at alle frelste blir delaktige i denne åndsdåp ved troen på Jesus Kristus.

 • "Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan , for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere." (Joh.14:16-17)
 • "Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til." (Rom.8:9)
 • "I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet." (Ef.1:13-14)

10. At det å bli fylt av Ånden ikke betyr at vi får mer og mer av Ånden og kommer i en henført tilstand, men at Ånden får råde i våre liv og fylle oss med det som hører Kristus til.

 • "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere." (Joh.16:13-14)
 • "Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet." (Gal.5:22)
 • "Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere." (Rom.8:11)

Bibelen på nett

 Studieverktøy

 Opptak av taler

 Kristen tro


Om eksterne lenker
Ljosheim bedehus går ikke god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på eksterne lenker.