Statutter for

Ljosheim bedehus

Oppdatert 12.01.2019

§1

Huset skal ikke tilhøre noen bestemt misjon eller retning, men eies og drives av de kristne i Sævlands krets.

§2

Huset kan til enhver tid benyttes til vekkende og oppbyggende møter av enkeltpersoner og organisasjoner, både lutherske og andre som vedkjenner seg punktene i §3, både i indre og ytre misjon. Det kan holdes fester og utlodninger og tas opp kollekt til nevnte virksomhet.

§3

Til nevnte bruk i §2 kan huset kun benyttes av personer som anerkjenner i tro og liv følgende sannheter i Guds ord:

 1. At hele Bibelen, dens 66 bøker, er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord.
 2. At Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske.
 3. At Kristi stedfortredende, sonende, forlatende og forløsende død og Hans legemlige oppstandelse fra de døde som Guds segl på Hans fullbrakte verk, er skriftens hovedsannhet, og at et menneskes personlige frelse erholdes kun i kraft av og ved tro på dette frelsesverk.
 4. At som Faderen og Sønnen er, så er og Den Hellige Ånd, en guddommelig person, Gud Fader, Guds Sønn, Gud Den Hellige Ånd - En Gud.
 5. At slik som Kristus kom til verden i kjøt, så skal han annen gang komme i kjøt til frelse for dem som venter på Ham, og at han er den av Gud bestemte dommer over levende og døde.
 6. At slik som skriften lærer, at en evig herlighet venter dem som tror på Kristus, så lærer den at en evig pine venter dem som forkaster Kristus i vantro.
 7. At om enn en troende, i kraft av Kristi fullbrakte offer, er skyldfri, så er han dog ikke i sin natur syndefri, og kan heller ikke bli det så lenge han er i legemet.
 8. At Bibelens ord er avsluttet åpenbaring, og at det derfor ikke gis noen som helst profeti som supplement til Guds åpenbarte sannhetsord.
 9. At Den Hellige Ånds dåp er en historisk kjensgjerning som fant sted en gang for alle i begynnelsen av menighetens tidshusholdning, og at alle frelste blir delaktige i denne åndsdåp ved troen på Jesus Kristus.
 10. At det å bli fylt av Ånden ikke betyr at vi får mer og mer av Ånden og kommer i en henført tilstand, men at Ånden får råde i våre liv og fylle oss med det som hører Kristus til.

§4

Stemmeberettighet i husets anliggender er alle personlige kristne som anerkjenner §3 med den lærepunkter, og som bruker å samles til møtene i huset.

§5

 1. Generalforsamlingen holdes hvert år i nærheten av årsskiftet. Den kalles sammen ved formannen ved bekjentgjørelse minst 1 - en - uke forut. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret eller når minst 10 - ti - stemmeberettige forlanger det.
 2. Til gyldig beslutning i en generalforsamling kreves minst 2/3 av de stemmeberettigede.
 3. Generalforsamlingen er beslutningsdyktg når det er fremmøtt 12 - tolv - stemmeberettigede.
 4. Generalforsamlingen velger styret som består av 7 - sju - personer, 3 menn og 3 kvinner, den 7. kan være mann eller kvinne. De personer som står nærmest styret i stemmetall blir å regne som varamenn. Styret velger i sin midte formann, nestformann og kasserer.
 5. Kassereren skal ved hver generalforsamling legge frem revidert regnskap.
 6. Alle valg, både ved generalforsamling og valg innen styret, foregår med stemmesedler.
 7. Av styret går hvert år ut henholdsvis 3 og 4 personer, en eller to menn og en eller to kvinner, siden to menn og to kvinner, vekslende etter tur. De som går ut kan gjenvelges.

§6

 1. Husets styre skal overvåke at bestemmelsene med husets bruk overholdes.
 2. Styret skal ivareta husets vedlikehold og økonomi.
 3. Alle utgifter til dette og til lys og varme utredes av husets kasse.

§7

Der kan holde kristelige og sømmelige juletrefester for barn og ungdom, dog begrenset av tiden fra julaften til 2. januar.

§8

Forslag til forandringer av bedehusets (statutter) paragrafer må være innsendt skriftlig til styret minst 1 - en - måned før jul. Styret skal da legge frem forslaget for generalforsamlingen, som da avgjør om det på neste generalforsamling skal tas til endelig avgjørelse. Til gyldig beslutning i en generalforsamling kreves 2/3 av de stemmeberettigede.

 


Les om historien bak statuttene og nærmere om §3 her.